Съобщение

Съобщение

10.2.2016

Междинна станция OOД е дружество с основна дейност – производство на  медийни продукти. Основната дейност на дружеството е насочена към продуциране на телевизионни предавания и риалити формати. На 20.06.2016 г.  компанията стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1279-C02, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.  Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на и засилване на експортния потенциал на дружеството.  По проекта се предвиждат инвестиции в материални активи, необходими за подобряване и оптимизиране на производствените процеси и повишаване качеството на предлаганите услуги. Реализирането на проекта ще осигури възможност за развитие на потенциала на компанията за по-широко пазарно позициониране и по-ефективно интегриране на нейните ресурси.

Дата на публикуване: 21.06.2016 г.