Съобщение за обявена тръжна процедура

11.11.2016

Днес, 11.11.2016 г., „Междинна станция“ ООД обявявява тръжна процедура във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1279-С01, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.


Документи:
Декларация образец
Обособена позиция 1
Обособена позиция 2
Обособена позиция 3
Публична покана
Изисквания оферти
Оферта
Примерна методика за оценка
Декларация ЗУСЕСИФ
 

Дата на публикуване: 11.11.2016 г.