Днес, 11.11.2016 г., „Междинна станция“ ООД обявява тръжна процедура във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1279-С01, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Документи:

Декларация образец

Обособена позиция 1

Обособена позиция 2

Обособена позиция 3

Публична покана

Изисквания оферти

Оферта

Примерна методика за оценка

Декларация ЗУСЕСИФ